IT服务流程管理系统

(本文更新于2018-04-21 16:42:47)

一、标准 ITSS 流程,开箱即用,无须配置

IT 服务流程管理系统内置信息技术服务标准流程及服务级别协议管理,提供事件管理、问题管理、变更管理、发布管理等多种标准流程。无须进行任何配置,开箱即可使用。

二、流程自定义,满足各类需求

1. 高度自定义的流程设置

      • 流程中可以插入分支

      • 程中每一步可以设置进入时、进行中、完成时的动作

 2、派单方式多样,处理手段灵活

      • 处理人派单、抢单、管理员派单

      • 转单、挂单、协同,满足工作需要

 

三、多平台数据同步,报修处理更轻松      

四、处理过程形成知识,创造更大价值    

       • 处理过程自动转化成知识库文章

       • 支持手动编写文章

       • 支持灵活设置知识库读写权限

       • 支持上传word文档等附件

五、多维度统计,挖掘 数据价值